Utdelningsaktier – Aktier med högst direktavkastning 2024

Johan Sunnanängs
av Johan Sunnanängs
·
Uppdaterad 15 maj 2024

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

Aktier som delar ut en stor del av sin vinst, så kallade utdelningsaktier, är väldigt populärt att investera i. Men vad betyder egentligen utdelningsaktier? Och vilka aktier ger högst utdelning 2024? Det ska vi reda ut i det här inlägget. 

Låt oss sätta igång!

Handla utdelningsaktier courtagefritt hos Levler!

Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti!

Få 250 kr gratis hos Alwy

Bästa utdelningsaktierna 202r

Vill du investera i aktierna som ger bäst utdelning i år? Här är topplistan med aktierna som ger beräknas ge direktavkastning 2024.

Topplista baserat på large cap i Sverige

Handla aktierna hos Avanza, eller testa att handla dem courtagefritt hos uppstickaren Levler!

Drömmer du om att bli ekonomiskt fri?

De flesta människor drömmer om att bli ekonomiskt fria. Men hur ska man uppnå det målet? Ett sätt är att leva på utdelningar, många av dessa tillhör även rörelsen FIRE som står för ”Financial Independence, Retire Early”. Andra berättar om hur deras aktier med hög direktavkastning snart har sin x-dag, vilket bland annat betyder att utdelningen kommer snart.

Dessutom använder många direktavkastningen som ett mått hur välskött ett bolag är samt värdering. Exempelvis kan ett bolag som höjt sin utdelning i 25 år i rad enligt vissa ses som ett bolag med kvalitet och stabilitet. Men samtidigt finns det bolag med hög årsavkastning som helt har slopat konceptet med utdelning.

Men som både oerfaren och erfaren småsparare uppkommer då genast en hel del frågor. Vad är egentligen utdelning? Vad räknas som hög direktavkastning? Vilka svenska bolag har utdelning? Vilka är de bästa utdelningsaktierna? Skulle man kunna leva på utdelningen? Är det smart att i överhuvudtaget investera i aktier med utdelning? Dessa och många fler frågor ska detta inlägg försöka svara på.

Nyhet! Få gratis aktieanalyser på InvesteraMera.se. Läs den första här.

Vad är utdelning?

När du köper aktier, det vill säga ägarandelar i ett aktiebolag, erhåller du titeln aktieägare. När man talar om aktiebolag separerar man på publika och privata. De publika är oftast de man hör flest nyheter kring och är även de som handlas fritt på den öppna aktiemarknaden via en mäklare. Som aktieägare kan du även ha rätt till utdelning, vilket enklast beskrivs som att du som ägare får ta en del av vinsten som företaget genererar. En belöning för att du är aktieägare och investerar i bolaget genom att överskottet delas ut till aktieägarna.

Olika typer av utdelning

Det vanligaste är då att aktiebolaget gör en kontant utbetalning till dig som aktieägare. Dessa är de aktier som främst menas då man pratar om utdelningsaktier. Men ett företag kan även göra en utdelning till aktieägarna genom att lösa in aktier, göra en fondemission eller återköpa aktier.

Det vanligaste är dock att aktiebolaget delar ut pengar, kontant. Dessa pengar kommer från antingen årets eller tidigare års resultat. Detta förutsätter dock oftast att resultatet är för året, eller har varit tidigare år, positivt.

Det vill säga företaget har gått med vinst i och med att intäkterna från företagets verksamhet överträffar kostnaderna. Ofta höjs utdelningen i takt med att företaget växer och ökar sitt resultat.

Utdelningsaktier

Utdelningsaktier är förenklat aktier som delar ut pengar till aktieägarna. Det är dock inte omöjligt att en utdelningsaktie blir en vanlig aktie, i den mening att utdelning ställs in eftersom företaget presterar sämre under en period eller om resultatet väntas bli sämre i framtiden. Detta trots att företaget har en stabil utdelningshistorik.

Med andra ord är det inte alltid garanterat att framtida utdelningar kommer att höjas eller ens betalas ut bara för att det har gjorts historiskt sett. Den kan både öka och minska beroende på hur verksamheten utvecklas.

Ungefär på samma sätt som man brukar säga att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Notera dock att även en extra utdelning kan bli aktuell för ett aktiebolag, detta ofta i kombination med att ett företag säljer en del av verksamheten, vilket ofta resulterar i en kursuppgång.

När företaget ger utdelning med kontanta medel är det vanligaste att man erhåller en viss utdelning för varje aktie man äger. Om du exempelvis äger 100 aktier i ett företag och företaget betalar ut 4 kr i utdelning per aktie erhåller du totalt 400 kr.

Handla aktier courtagefritt hos Levler!

Varför ger ett företag utdelning?

Först och främst kan man se utdelning som en belöning för att man är aktieägare. Som investerare kan man förvänta sig att få någon sorts avkastning på sin investering i utbyte mot den risk som man tar. Bolag som delar ut pengar till aktieägarna hjälper på så sätt till att skapa och upprätthålla förtroende gentemot sina investerare. Samt skapar en större efterfrågan på sina aktier i och med att många investerare gillar konceptet av passiva inkomster, som exempelvis att ta del av en utdelning varje månad.

Finansiell styrka

Aktier som ger höjda utdelningar får också ett visst mått på en finansiell styrka. Detta på grund av att höjd utdelning talar för att ledning och styrelse har positiva framtidsutsikter för bolagets intäkter. Detta ökar också efterfrågan av aktien vilket driver upp aktiekursen. Därför kan utdelningsaktier som höjt utdelningen i till exempel 10 år ses som väldigt kvalitativa.

Balansering av kapital

Dessutom blir utdelningen ett sätt för företaget att bibehålla den bästa möjliga balansen av deras kapital. Detta är något som självklart blir viktigt för investeraren. En investerare vill att företaget använder kapitalet så effektivt som möjligt för att öka avkastning av det ursprungliga investerade beloppet så mycket som möjligt. Men om pengarna företaget intjänar, endast ligger ”still”, det vill säga företaget hittar inget lämpligt att investera i, kan det vara mer fördelaktigt att betala ut pengarna till ägarna.

Detta koncept kallas tidspreferens. Med detta menas att en utbetalning vi som investerare får idag är mer värd än samma betalning någon gång i framtiden eftersom pengarna kan användas samt investeras och därigenom förräntas.

Företaget vill ha tillräckligt med pengar för att kunna gå runt, få en vinst och tillväxt utifrån deras mål. Men det ska inte bli överflödigt. Därmed blir utdelning ett verktyg för bolag att upprätthålla balansen.

Varför ett bolag inte delar ut pengar

Generellt säger man att det är mer sannolikt att större och mer mogna företag är benägna att betala utdelningen. En anledning till att företag inte betalar utdelning skulle kunna vara att företaget innebär sig i annan fas än denna. Det vill säga företaget skulle kunna vara nystartat eller ett mindre och satsar istället på att återinvestera sin vinst för tillväxt av verksamheten.

Dessa bolag ska inte klassificeras som sämre investeringar än utdelningsaktier. Till exempel betalade Apple inte några utdelningar mellan 1995 och 2012 och genererade en bra totalavkastning ändå.

Som tidigare nämnt finns det inte heller några garantier för att ett bolag delar ut utdelning i framtiden. Bolag som har höjt sin utdelningen under flera år i rad, som kan ses som stabila utdelningsaktier, kanske inte gör det i framtiden. Anledningar till detta kan vara att bolaget planerar att göra ett förvärv eller en större investering och är i stort behov av kontanta medel.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett procentuellt mått på förhållandet mellan utdelningen i kronor och priset per aktie. Utdelning för hela året i kronor dividerat med den aktuella aktiekursen. Till exempel om utdelningen för en aktie är 5 kronor per aktie och aktiekursen står i 100 kr beräknas direktavkastningen till 5/100 = 0,05 = 5 %.

Direktavkastningens grunder

Notera att direktavkastningen höjs om aktiekursen faller och sänks om aktien istället stiger, eller om utdelningen istället skulle höjas respektive sänkas. Det är även viktigt att komma ihåg att direktavkastningen är motsvarar utdelningen för ett helår. Alltså en utdelningsaktie som delar ut flera gånger per år har angiven direktavkastning för helåret, inte för varje gång företaget delar ut pengar.

Direktavkastning exempel bolag x

Detta kan förtydligas med ett exempel. Företaget X är en månadsutdelare, det vill säga delar ut en gång varje månad, med direktavkastningen 5 %. Aktiekursen är 100 kr, följaktligen blir utdelningen 5 kronor per aktie. Detta är den totala utdelning för helåret, alltså blir utdelningen per månad 5/12 = 0,42 kr.

Direktavkastningens inverkan på total avkastning

Direktavkastningen blir på så sätt en uppskattning av en akties avkastning om man förutsätter att detta kursutvecklingen är obefintlig. Företaget X som delar ut 5 kr totalt under året men som står i samma aktiekurs 100 kr i slutet av året har alltså haft en negativ kursavkastning motsvarande direktavkastningen.

Samspelet mellan aktiekurs och utdelning

Ett företag som höjer utdelningen varje år men vars aktiekurs har motsatt, nedåtgående, trend kan alltså resultera i ett nollsummespel eller förlust. Den totala avkastningen på en aktieinvestering blir alltså en sammanslagning av direktavkastningen och aktiekursens utveckling. Detta är mycket att ta hänsyn till när man väljer utdelningsaktier.

Hög, medel eller låg direktavkastning?

Generellt kan man säga att större bolag är mer benägna att betala ut en högre utdelning. Detta på grund av att mindre bolag med hög tillväxt möjligen prioriterar att investera pengarna i ytterligare tillväxt. Högst genomsnittlig direktavkastning hittar man oftast i sektorer där icke-cykliska konsumentaktier ingår, det vill säga aktier som erbjuder basala produkter och tjänster vars resultat inte skiljer sig allt för mycket under olika säsonger eller kvartal. Man ska dock ha i åtanke att dessa företags aktiekursers avkastning följaktligen kan vara begränsad då maximal tillväxt redan är uppnådd.

Sammanfattning direktavkastning

Sammanfattningsvis blir direktavkastning ett mått på utdelningen i förhållande till aktuell aktiekurs. För att ta reda på den dividerar man årets totala utdelning per aktie med aktiekursen. De bolag med högst direktavkastning behöver inte nödvändigtvis (som tumregel, oftast inte) vara de bästa utdelningsaktierna. Bra utdelningsaktier hittas alltså inte bara med direktavkastning som mått utan företag som höjt utdelningen i många år, har god finansiell stabilitet med mera ska även beaktas.

Nyhet! Få gratis aktieanalyser på InvesteraMera.se. Läs den första här.

Vad är utdelningsandel?

Utdelningsandelen för ett aktiebolag visar hur stor del av vinsten efter skatt som företaget delar ut till aktieägarna. Man får fram den i procent genom att dividera utdelningen med resultatet efter skatt och multiplicera med 100.

Vissa företag delar ut hela vinsten till deras aktieägare medan andra bolag delar ut en mycket mindre mängd av resultatet. med utdelningsandel framgår det alltså hur mycket bolaget väljer att behålla respektive dela ut. Utifrån detta kan man även någorlunda tolka vilken mognadsfas ett företag befinner sig i.

Eftersom en hög utdelningsandel tyder på att ett företag är i sin övre tillväxtfas kan det även tolkas som att kursavkastningen sannolikt inte blir lika intensiv.

Retention ratio

Retention ratio eller rententionskvot på svenska är det motsatta konceptet till utdelningsandel. Med andra ord är det istället den procentandel av vinsten som företag behåller eller återinvesterar i verksamheten. Denna kan även lätt beräknas genom att ta ett (1) minus utdelningsandelen.

Hur ofta gör ett företag utdelning?

Ett företag kan välja själva hur ofta de vill göra utdelning. Det finns många, särskilt svenska, aktier som begränsar utdelningen till någon gång per år. Andra bolag gör fler än en gång om året som exempelvis en gång i halvåret eller kvartalet. Slutligen finns det bolag som gör det många gånger per år, till exempel månadsutdelare. Dessa bolag gör totalt inte en större utdelning på årsbasis utan istället kommer utdelningen en gång per månad. Detta kan vara positivt för investerare som vill ha en jämnare utbetalning.

Aktier som delar ut fyra gånger per år

Svenska utdelningsaktier som delar ut fyra gånger per år, eller kvartalsvis, är till exempel fastighetsbolaget Castellum, läkemedelsbolaget Pfizer samt teknikbolaget Autoliv. Dessa bolag är inte aktierna med högst direktavkastning men dem kan betraktas som stabila utdelningsaktier som höjt utdelningen i flera år i rad.

Exempelvis har Castellum höjt utdelningen 24 år i rad, endast ett år ifrån att hamna på listan med dividend champions, ett bolag som höjt utdelning i minst 25 år. Dessutom ett år från att vara halvvägs till att tillhöra dividend kings, bolag som höjt sin utdelning minst 50 år i rad. Dock ska man komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för att utdelningen kommer betalas ut i framtiden.

USA och Kanada är det generellt mer vanligt att fyra gånger per år betala ut en del av vinsten. Två exempel är gas- och oljebolaget Exxon Mobil Corp och konglomeratet 3M Co. Dessa aktier tillhör även de så kallade dividend aristocrats, ett bolag som är inkluderat i S&P 500-indexet och har dessutom höjt sin utdelning 25 år i rad. S&P 500 står för The Standard and Poor's 500 och är ett index som följer de 500 största bolagen listade på börser i USA. Utländska utdelningsaktier kan därför vara värda att läsa mer om man är ute efter stabila utdelningsaktier utöver svenska utdelningsaktier.

”Kom igång rabatt” – handla aktier courtagefritt i ett halvår hos Nordnet

Månadsutdelare – aktier som delar ut pengar varje månad

Det positiva med månadsutdelare är att utdelningen sprids ut under året vilket skapar en jämnare inkomst. I USA och Kanada är konceptet med månadsutdelare populärare och listan över sådana utdelningsaktier är lång. För svenska aktier är konceptet mindre populärt.

Topplista med månadsutdelare

CIBUS nordic real estate

En svensk aktier som är månadsutdelare är Cibus Nordic Real Estate. Det är företag inom fastighetssektorn. Eftersom denna aktie tillhör de få svenska bolag som har utdelning varje månad ses den ofta som en känd utdelningsaktier. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden tillhörde också tidigare denna kategorin innan bolaget fick stora problem med ekomomin under våren 2023.

Viktiga datum att hålla koll på för utdelningsaktier

När ett företags resultat är räknat och årsredovisning sammanställts behöver bolaget besluta om vad som ska göras med vinsten. Styrelsen för företaget kan då lägga fram ett förslag om att pengarna ska delas ut till aktieägarna.

För att detta förslag eller något annat ska gå igenom behöver det godkännas av aktieägarna på årsstämman. Om man ska få ta en del av vinsten behöver man vara inskriven i aktieboken. I denna finns information om bolagets aktier och dess aktieägare. Senaste dagen att vara inskriven aktieägare i aktieboken brukar kallas för avstämningsdagen. Notera dock att det inte går att köpa aktier på avstämningsdagen om du vill ha rätt till utdelning då det tar oftast en-två dagar innan du registreras.

För att få lite klarhet i det hela redovisar vi några viktiga datum att hålla koll på innan man börjar investera i utdelningsaktier:

Sink-dag

Sink-dagen är den dagen då man kan köpa en aktie och få rätt till utdelning. Du behöver även behålla aktierna på samma konto över natten efter sink-dagen.

X-dag

X-dagen är dagen då aktien slutar handlas med rätt till utdelning. Även kallad handelsdag efter stämman. På denna kan man även sälja aktierna fast även ha rätt till utdelning. På x-dagen brukar aktien generellt falla något, ibland lika mycket som utdelningen motsvarar.

Avstämningsdag

Dagen då man behöver vara registrerar aktieägare i aktieboken. Brukar infalla två dagar efter sink-dagen.

Utdelningsdagen

Utdelningsdagen är dagen då man får utdelningen inbokad på sitt konto.

Idéen bakom att investera i utdelningsaktier

I tider då bolags värderingar börjar gå ner, en så kallad bear-marknad där aktiekurser blir lägre och hög direktavkastning blir vanligare, brukar det bli populärare att investera i utdelningsaktier. En attraktiv möjlighet att sätta igång en utdelningsportfölj bestående av aktier med hög direktavkastning som generar en trygg passiv inkomst. Genom att investera i utdelningsaktier har man en ”garanterad” inkomst jämfört med om man investerar i aktier utan utdelning som man måste sälja av för att frigöra kontanter.

Det är även vanligt att återinvestera utdelningen och på så sätt låta sina pengar förräntas enligt ränta på ränta effekten. På lång sikt, säg minst 10 år, kan ränta effekten vara väldigt kraftfull och bli en som pengamaskin som genererar mer och mer pengar. Många hoppas på att detta ska resultera i att man kan leva på att investera i aktier som ger utdelning. För att ta reda på vilken portföljstorlek man skulle behöva för att kunna leva på utdelningen kan man dividera sina årliga totala kostnader med portföljens genomsnittliga direktavkastning.

Bli rik(are) på utdelningsaktier

När man sammansätter en utdelningsportfölj är det viktigt att inte endast fokusera på aktier med högst utdelning eller högst direktavkastning. Dessa är nödvändigtvis inte de bästa utdelningsaktierna. Istället kan en tumregel vara undvika de aktier med allra högst utdelning då dessa oftast har en väldigt låg värdering av en anledning, som till exempel en vinstvarning, lagförändringar eller en konkurs.

Det är istället viktigt att fokusera på att bland annat diversifiera i olika sektorer och sprida risken över många aktier. Ett bolag som i 10 år i rad haft höjd utdelning är oftast att föredra. Om man vill ha utdelning som en passiv inkomst kan det vara bra att utdelningarna blir fördelade över året eller att bolaget delar ut mer än en gång om året. Då man kan till exempel investera i utländska utdelningsaktier, till exempel de amerikanska dividend aristocrats, som ofta betalar mer än en gång om året.

Genom att investera i aktier med höjda utdelningar, återinvestera utdelningen, ha tålamod och låta ränta effekten låta gör sin grej kan stora förmögenheter uppnås!

Hur påverkar utdelningen aktiekursen?

Många gånger lönar det sig inte att köpa aktier innan x-dagen och sedan sälja när utdelningen är utbetald, även om det finns somliga som använder den metoden för att tjäna mer pengar. Att investera i aktier, och särskilt utdelningsaktier, är något man med fördel gör många år, då fungerar även ränta effekten som bäst.

Om man trots det väljer att endast investera för att bara sälja några dagar senare på x-dagen ska det, åtminstone rent hypotetiskt, vara ett nollsummespel. Om värderingen på börsen speglar företaget bör aktien falla lika mycket som utdelningen utgör av företaget. Man kan då säga att en aktie som kostar 100 kr och har 10% i direktavkastning, det vill säga ska betala en utdelning på 10 kr per aktie, bör falla till 90 kr på x-dagen.

Dock ser verkligheten inte alltid ut så här. Ett bolags aktie kan värderas både högre och lägre än vad det gjorde med utdelningen inkluderad i företaget, men det är i princip omöjligt att förutspå.

Men det som är bra med utdelning är att man kan återinvestera utdelningen, det vill säga samla på sig fler aktier. Vid nästa års utdelningen är förhoppningsvis aktiekursen högre, tack vare bolagets tillväxt, samt det faktum att man besitter fler aktier att få utdelning ifrån.

Fördelar och nackdelar med hög utdelning

Att investera i utdelningsaktier kommer både med fördelar och nackdelar jämfört med att investera i ”vanliga” aktier. Här listas några.

Fördelar

Fördelarna med utdelningsaktier med hög utdelning är såklart många. Att få en slags passiv inkomst minst en gång per år upp till utdelning varje månad är för många mycket gynsammt. Dessutom har utdelning visat sig bidra mycket till avkastningen. Enligt en studie utförd av amerikanska kapitalförvaltaren Hartford Funds bidrog utdelning till 42% av S&P 500:s totala avkastning mellan 1930 och 2019. Om man istället kollar sedan 1970 är siffran istället 84%.

Nackdelar

Att endast fokusera på hög utdelning är dock inte alltid den bästa metoden för att nå maximal avkastning. Om bolag delar ut en stor mängd av deras resultat är det troligen för att bolaget inte har så mycket bättre alternativ att återinvestera vinsten i. Därmed blir troligen aktiekursens utveckling för utdelningsaktier med hög utdelning begränsad. Då måste man fundera på om det istället är bättre att investera i bolag med tillväxt. Det går även att kombinera tillväxt och utdelning, det finns många svenska aktier som erbjuder detta.

Om man endast undersöker utdelningsaktier med hög utdelning finns det även en stor risk att man möter på bolag som är i nedåtgående trend. Oftast är ett bolag i nedåtgående trend för att något fundamentalt håller på att förändras åt det sämre hållet. Då kan utdelningen sänkas eller elimineras. Det är då även viktigt att man använder sig av aktuell data när man analyserar bolag som delar ut pengar.

Inställd utdelning

Inställd eller sänkt utdelning hos utdelningsaktier med hög utdelning är ett intressant fall som inte alltid kan räknas som en nackdel även om det kan ge intrycket av det. Man måste komma ihåg att utdelningsaktier oftast betalar ut vinster, men bolaget kan även välja att återinvestera vinsten. Det troligaste scenariot till inställd eller sänkt utdelning är förmodligen för att resultatet försämras och utdelningen måste skäras ner. Detta är såklart en nackdel och resulterar oftast i aktiekursfall då bolaget blir mindre attraktivt för investerare.

Men sänkt eller inställd utdelning kan också betyda att bolaget samlar kontanta medel för att göra ett förvärv eller har hittat en intressant investeringsmöjlighet. Då kan utdelningen istället för att delas ut till aktieägarna investeras direkt av företaget. Avkastningen blir då förhoppningsvis istället i form av kursutveckling.

Hur man hittar de bästa utdelningsaktierna

När man investerar i aktier med utdelning är det viktigt att inte endast stirra sig blint på utdelningsaktier med hög direktavkastning. När man är på jakt efter börsens bästa utdelningsaktier bör man kolla efter andra parametrar. Bolag som under många år haft återkommande höjd utdelning är signalerar ofta ett väldigt gott tecken. Därför kan det vara bra att titta på aktier som räknas som dividend aristocrats, dividend kings eller till och med dividend champions.

Men utöver det kan man fördjupa sig och analysera aktiers siffror. Ett bolags möjlighet till att betala ut pengar till sin aktieägare beror främst på vinstmarginalen, hur mycket bolaget väljer att återinvestera i tillväxt och dess balansräkning.

Större vinstmarginal betyder större frihet för bolaget att dela ut pengar eller återinvestera vinsten. Om ett bolag har stark balansräkning, till exempel genom att ha större tillgångar än skulder, talar det för att aktieägarna kommer får ta del av vinsten.

Man kan analysera dessa aspekter genom att analysera aktiers räntetäckningsgrad, rörelsemarginal och fritt kassaflöde.

Handla aktier courtagefritt hos Levler!

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad beskriver hur många gånger ett bolag kan täcka sina räntekostnader på utestående skulder med rörelseresultatet, det vill säga vinsten före räntor och skatter. Formeln för räntetäckningsgrad blir (Rörelseresultatet + Finansiella intäkter) dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen beräknas genom att ta ett bolags intäkter minus kostnader och dividera med nettoomsättning. En hög rörelsemarginal tyder på att bolaget kan återinvestera i tillväxt, betala sina räntekostnader på skulder och dela ut pengar till aktieägarna.

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde är mängden likvida kontanter efter driftkostnader och investeringar. Det fria kassaflödet måste vara positivt och täcka ett företags totala utdelningskostnad.

Skatt på utdelning från utdelningsaktier

Vilket skatt man betalar på utdelning beror på med vilket typ av konto man har investerat i utdelningsaktier. Om du äger utdelningsaktier på ett aktie- och fondkonto beskattas utdelningen som inkomst av kapital, det vill säga 30 %. Om du däremot äger aktier på ett Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på utdelning. Detta gäller dock bara på svenska bolag, på utdelningsaktier som har säte i andra länder dras istället en källskatt.

Utdelning för olika typer av aktier

När det gäller olika typer av aktier brukar utdelningen vara densamma för A, B, C och preferensaktier. Preferensaktier har dock företrädesrätt, vilket innebär att utdelning till aktieägarna av dessa prioriteras framför stamaktierna som a-, b- och c-aktier. Det är även vanligt att preferensaktiens utdelning är förutbestämd och fast till skillnad från stamaktier där det beslutas om utdelning på årsstämman.

Börsens bästa utdelningsaktier

Om man vill ha utdelningsaktier som tillhör de bästa bör man kolla efter bolag som haft hög utdelning flera år i rad. Bland svenska bolag finns många utdelningsaktier med stabil utdelningshistorik och hög utdelning.

Vad menar man med dividend aristocrats?

Nedan följer en lista av dividend aristocrats.

(lista)

Det går inte att säga exakt när man ska köpa utdelningsaktier. Att sprida sina köp över längre tid, som att till exempel månadsspara är ofta en sund idé. När värderingar faller och aktier med hög direktavkastning blir vanligare brukar utdelningsaktier ofta bli en populärare investeringsstrategi.

Bra utdelningsaktier har oftast en så stabil utdelningshistorik att de historiskt sett både klarat bra och tuffare tider därmed kan man tänka sig att när man köper utdelningsaktier spelar egentligen mindre roll.

Skatt på utdelning från utländska utdelningsaktier

På utdelningen från bolag utanför Sverige så drar landet i fråga en så kallad utländsk källskatt. Den ligger på 15 % för de flesta länder men kan variera beroende på vilket skatteavtal Sverige har med landet.

Frågor och svar om utdelningsaktier

Vilka utdelningsaktier har hög direktavkastning?
Hur många aktier ska man ha i en utdelningsportfölj?
Vad är utdelningsaktier?
När ska man köpa utdelningsaktier?
Hur mycket kan man tjäna på utdelningsaktier?

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!