Obligation

Vad är en obligation, vad är syftet med en obligation och hur fungerar de?

Senast uppdaterad 04 januari 2024
eToro

Handla obligationer hos eToro!

Avanza

Handla obligationer hos Sveriges största nätmäklare!

Nordnet

Handla obligationer hos Nordens största nätmäklare!

En obligation är en skuldförbindelse som emitteras vanligtvis av en regering, ett företag eller en annan institution, för att låna kapital från investerare. Den som köper en obligation blir en långivare till emittenten och erhåller i gengäld regelbundna räntebetalningar under obligationsperioden samt återbetalning av det ursprungliga lånebeloppet vid obligationsens förfall. Obligationer används som ett sätt för emittenter att skaffa kapital och erbjuder investerare en möjlighet att tjäna på ränta och potentiella kapitalvinster. De utgör en form av skuldfinansiering och utgör en viktig del av finansmarknaden.

Obligation räkneexempel

Anta att du köper en obligation från företaget ABC med ett nominellt värde på 1,000 kr och en årlig kupongränta på 5%, och obligationen har en löptid på 5 år.

Årlig ränta (kupongbetalning):

  • Årlig ränta = Nominellt värde * Kupongränta
  • I detta fall blir det 1,000 * 0.05 = 50 kr per år.

Så, varje år kommer du att få 50 kr i ränta från obligationen.

Återbetalning vid förfall:

  • Du får tillbaka hela det nominella värdet när obligationen löper ut.
  • I detta fall är återbetalningen 1,000 kr när 5 år har gått.

Så, sammanfattningsvis, om du investerar i denna obligation, kommer du att få 50 kr i ränta varje år och få tillbaka ditt ursprungliga lån på 1,000 kr när obligationen löper ut. Detta ger en enkel bild av hur en obligation kan fungera.

Statsobligationer

Statsobligationer, emitterade av regeringar, är säkra och pålitliga investeringar. När du köper en statsobligation lånar du i princip pengar till staten. Denna typ av obligationer anses vara lågriskinvesteringar eftersom det är osannolikt att en regering standardiserar på sina skuldförpliktelser. Räntan på statsobligationer är vanligtvis lägre än för andra typer av obligationer med högre risk, men de erbjuder stabilitet och en säker plats för investerare att parkera kapital.

Företagsobligationer

Företagsobligationer är skuldförbindelser emitterade av privata företag för att samla in kapital. Dessa obligationer ger företagen möjlighet att finansiera sina verksamheter och projekt. Företagsobligationer har en högre risknivå jämfört med statsobligationer, och räntan är därför vanligtvis högre för att kompensera investerare för den ökade risken. Investeringar i företagsobligationer kräver noggrann analys av företagets kreditvärdighet eftersom risken för standard är mer påtaglig. Företagsobligationer ger investerare en möjlighet att dra nytta av högre avkastning samtidigt som de tar på sig en viss grad av risk.

Obligationsmarknaden

Obligationsmarknaden är en central del av finansmarknaden där olika regeringar och företag emitterar och handlar med obligationer. Det är en plats där investerare och låntagare möts genom köp och försäljning av skuldförbindelser. Obligationsmarknaden omfattar olika typer av obligationer, såsom statsobligationer, företagsobligationer och kommunala obligationer.

På obligationsmarknaden emitterar regeringar obligationer för att finansiera sina utgifter, företag gör det för att samla in kapital, och andra enheter använder obligationer som ett sätt att låna pengar. Investerares intresse på obligationsmarknaden beror på flera faktorer, inklusive räntenivåer, risktolerans och marknadsförväntningar.

Obligationsmarknaden ger en mekanism för att överföra kapital och risk mellan låntagare och långivare. Räntan på obligationer påverkas av faktorer som den övergripande ekonomiska situationen, inflation och kreditvärdigheten hos låntagaren. Handeln på obligationsmarknaden är avgörande för att upprätthålla likviditeten och prisbildningen för dessa finansiella instrument.

Sammanfattningsvis fungerar obligationsmarknaden som en viktig komponent i en marknadsekonomi genom att möjliggöra finansiering och investeringar samtidigt som den erbjuder olika investeringsmöjligheter och risknivåer för deltagarna.

Risker med obligationer

Ränterisk:

Ränterisken är risken för att räntenivåerna förändras och påverkar obligationens marknadsvärde. Om räntorna stiger, kan äldre obligationer med lägre räntor minska i värde.

Kreditrisk:

Kreditrisken är risken att låntagaren inte kan uppfylla sina åtaganden att betala ränta eller återbetala huvudstolen. Ju högre kreditrisk, desto högre är chansen för standard.

Inflationsrisk:

Inflationsrisken är risken för att inflationen minskar köpkraften och därmed minskar den verkliga avkastningen på en obligationsinvestering. Obligationer med fast ränta är särskilt känsliga för inflation.

Likviditetsrisk:

Likviditetsrisken är risken för att det kan vara svårt att sälja en obligation på marknaden till ett rimligt pris utan att påverka dess värde negativt.

Valutarisk (för internationella obligationer):

Valutarisken uppstår när obligationer handlas i en annan valuta än investerarens egen. Fluktuationer i växelkurser kan påverka obligationens avkastning.

Obligationer sammanfattat

Obligationer är skuldförbindelser som emitteras av olika enheter, såsom regeringar och företag, för att samla in kapital från investerare. De utgör en form av låneavtal där investerare lånar ut pengar till emittenten och erhåller ränta och återbetalning av det nominella beloppet vid förfall. Obligationer varierar i risknivå och avkastning beroende på emittent och villkor. Investeringar i obligationer ger stabilitet och regelbundna intäkter, men de är också föremål för olika risker som ränte-, kredit- och likviditetsrisk. Obligationsmarknaden fungerar som en central plats där dessa finansiella instrument handlas och där olika aktörer möts för att överföra kapital och risk. För investerare utgör obligationer en viktig del av en diversifierad portfölj, och för låntagare är de ett sätt att finansiera verksamheter och projekt.

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!