Internränta

Allt du behöver veta om internränta

Internränta är en finansiell term som används för att mäta avkastningen av en investering eller ett projekt över dess livslängd. Internränta är den ränta som gör att summan av kassaflödena från investeringen blir noll. Med andra ord är det den ränta som gör att värdet av alla framtida betalningar som genereras av investeringen, inklusive dess initiala kostnad, motsvarar noll. Internräntan används ofta som ett verktyg för att utvärdera om en investering är lönsam eller inte, och ju högre internränta desto mer lönsam är investeringen.

Beräkna internränta

Internränta beräknas genom att jämföra den initiala investeringskostnaden med de framtida kassaflödena som genereras av investeringen. Beräkningen görs genom att lösa ekvationen som sätter summan av kassaflödena lika med noll med avseende på räntan. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av program som Excel.

Formel internränta

NPV = CF0 + CF1/(1+r) + CF2/(1+r)^2 + … + CFn/(1+r)^n

där:

 • NPV står för nettonuvärde
 • CF0 är investeringskostnaden (initiala kassaflödet)
 • CF1 till CFn är framtida kassaflöden under investeringens livslängd
 • r är internräntan som ska beräknas

För att beräkna internräntan kan man använda sig av olika tekniker som lösningsmetoder för ekvationen, t.ex. genom att använda en finansiell kalkylator eller datorprogram som Microsoft Excel. Vanligtvis används en numerisk metod som Newton-Raphsons metod eller den inbyggda IRR-funktionen i Excel för att beräkna internräntan.

Användning av internräntan

Internränta har flera användningsområden inom finansiell analys och investeringsbeslut. Några av de vanligaste användningsområdena är:

 1. Utvärdering av investeringsprojekt: Internränta används för att bedöma lönsamheten för olika investeringsprojekt genom att jämföra internräntan för olika alternativ. Ett högre internränta innebär att projektet är mer lönsamt.
 2. Kapitalkostnadsberäkning: Internränta används för att bestämma den lägsta avkastningsräntan som behövs för att täcka investeringens kapitalkostnader, dvs. ränta som investerare förväntar sig få tillbaka.
 3. Företagsvärdering: Internränta används i företagsvärdering för att fastställa det kapitalvärde som genereras av företagets framtida kassaflöden.
 4. Portföljoptimering: Internränta används för att optimera portföljer genom att hitta de investeringar som ger högst internränta inom en viss risknivå.
 5. Jämförelse av lån och investeringar: Internränta används också för att jämföra olika lån- och investeringsalternativ för att avgöra vilket som ger högst avkastning.

Generellt sett används internränta för att utvärdera lönsamheten och kapitalvärdet för olika investeringsprojekt och finansiella beslut.

Fördelar och nackdelar med internräntan

Fördelar:

 • Internränta ger en enkel och lättförståelig måttstock för att bedöma lönsamheten för olika investeringsprojekt.
 • Internränta beaktar både tidsvärde och kassaflödens storlek och timing, vilket ger en mer realistisk bild av projektets lönsamhet.
 • Internränta kan användas för att jämföra lönsamheten för investeringar med olika livslängd och storlek.
 • Internränta ger en tydlig indikation på hur mycket högre avkastning som krävs för att rättfärdiga en investering i förhållande till en annan.

Nackdelar:

 • Beräkning av internränta kan vara tidskrävande och komplicerat, särskilt om projektet genererar oregelbundna kassaflöden eller varierande avkastning.
 • Internränta kan inte användas för att jämföra projekt som har olika kassaflödesmönster eller varierande risknivå.
 • Internränta kan vara känslig för förändringar i räntor, vilket kan påverka dess tillförlitlighet som en indikator på lönsamhet.
 • Internränta kan inte ta hänsyn till faktorer som kan påverka projektets avkastning men som inte är kopplade till kassaflöden, såsom marknadsförändringar eller teknologisk utveckling.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att internränta är en metod som används för att bedöma lönsamheten för olika investeringsprojekt och finansiella beslut. Det kan användas för att optimera portföljer, jämföra lån- och investeringsalternativ, beräkna kapitalkostnader och fastställa företagsvärdering. Internränta ger en enkel och lättförståelig måttstock för att bedöma lönsamhet och beaktar både tidvärde och kassaflödens storlek och timing. Nackdelar med internränta inkluderar att beräkning kan vara tidskrävande och känslig för förändringar i räntor.

Börja handla aktier idag:

Levler

4/5

Ett enklare sätt att spara i fonder och aktier. Med Levler kan du investera både billigare och smidigare – lika smidigt som att handla på nätet!

 

 

Mer information
 • + Smidigt, enkelt och användarvänligt
 • + Gratis courtage för aktiehandel
 • + Brett utbud av fonder och aktier
 • + Snyggt gränssnitt och design

Avanza

4/5

Avanza är Sveriges största nätmäklare med en anrik historia och rykte om att ha de nöjdaste spararna i landet! Handla aktier, fonder och andra värdepapper smidigt och billigt hos Avanza.

Mer information
 • + Marknadsledande i Sverige
 • + Stort utbud av aktier och fonder
 • + Relativt lågt courtage (vid aktiehandel)
 • + Bästa nätmäklare enligt kunderna
 • + Egen gratis indexfond
 • + Sidan innehåller reklamlänkar till Avanza

Nordnet

4/5

Nordnet är nätmäklaren med närvaro i hela Norden. De erbjuder handel med aktie- och fondhandel till låga courtage från många olika marknader. Utöver fonder och aktier kan du handla andra finansiella instrument som certifikat och trackers för att diversifiera din portfölj!

Mer information
 • + Marknadsledande i Norden
 • + Stort utbud av olika värdepapper
 • + Tillgång till Shareville – stort forum för sparande
 • + Smidig och användarvänlig app
 • + Relativt lågt courtage
 • + Egna gratis indexfonder