Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!

Leva på aktieutdelningar – Vad krävs?

Johan Sunnanängs
av Johan Sunnanängs
·
Uppdaterad 01 september 2023

Investeringar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla affiliatelänkar.

För att kunna leva på aktieutdelningar krävs att du har aktier vars totala utdelningar motsvarar dina årliga utgifter. Hur stort aktiekapital som krävs, för att bli ekonomiskt oberoende, beror därmed på nivån på dina utgifter samt förväntad direktavkastning.

(Pengamaskin – Så bygger du en utdelningsportfölj)

Vad innebär aktieutdelning?

Den vinst som företag gör kan antingen återinvesteras i företagets verksamhet eller delas ut som aktieutdelning till aktieägarna. Det är vanligt att tillväxtbolag återinvesterar hela beloppet för att på detta sätt kunna expandera. Hos storbolag är det däremot vanligare med en kombination där exempelvis 30 – 50 % av vinsten delas ut i aktieutdelning och resterande återinvesteras.

Exempel:

Du äger 10 st PEAB-aktier och kursen för aktien är på 50 kronor. Ett år blir vinsten per aktie 8,30 kronor varpå företaget beslutar att dela ut 4 kronor per aktie.. Du kommer därmed få 40 kronor insatt på din aktiedepå.

Att leva på aktieutdelningar innebär alltså att du får så stora passiva inkomster från aktieutdelningar att du är ekonomiskt oberoende. Detta genom att årlig utdelning täcker dina totala levnadskostnader.

Vad krävs för att kunna leva på aktieutdelningar?

För att beräkna hur stort kapital du behöver hänsyn tas till dina årliga kostnader samt förväntad direktavkastning.

  1. Dina årliga kostnader

Det första steget är att beräkna hur mycket pengar du behöver varje år. Det enklaste är att utgå från nuvarande nettoinkomst och dra bort eventuellt sparande.

Årskostnad = Nettolön minus sparande * 12

Den genomsnittliga lönenivån i Sverige, år 2022, var 37 100 kronor vilket innebär ungefär 23 000 kronor efter skatt. Skulle en person med den inkomsten ha ett sparande på 3 000 kronor per månad innebär det att behovet är 20 000 kronor per månad för att hantera de löpande kostnaderna. På ett år innebär det 240 000 kronor. Det är alltså det beloppet som krävs i årlig utdelning om utdelningarna ska vara den enda inkomsten. I realitet innebär det därmed att du är ekonomiskt oberoende.

  1. Förväntad direktavkastning

Direktavkastning är förhållandet mellan årlig utdelningen och aktiens pris. Om aktien i ett föreag kostar 500 kronor och företaget ger en utdelning på 10 kr per aktie innebär det en direktavkastning på 2%. Skulle priset på aktien, och utdelningsnivån, hållas på samma nivå år efter år får du alltså en avkastning på 2 % på investerat kapital.

Direktavkastning = Aktieutdelning / Aktiepris

Den genomsnittliga direktavkastningen på Stockholmsbörsen är ca 3 %.Det innebär att ett investerat kapital på 1 000 000 kronor i genomsnitt ger aktieutdelningar på 30 000 kronor per år.

Men beräkningen omfattar både mindre tillväxtbolag till stabila storbolag. En person som bygger en portfölj primärt för leva på aktieutdelningar kommer inte investera i de små bolagen. Istället kommer fokus ligga på stora bolag med god historik av aktieutdelningar.

När Dagens Industri, på våren 2022, sammanställde direktavkastningen hos samtliga storbolag, hade 23 av dessa en direktavkastning på 4 % och ”toppkvarteten” gav lite över 7 %. I detta exempel beräknas därför direktavkastningen till 5%. Detta förutsätter alltså att en diversifierad aktieportfölj skapas – med fokus på utdelningsaktier inom flera branscher.

  1. Vilket aktiekapital krävs?

Sista steget är att beräkna hur stort aktiekapital som krävs för att bli ekonomiskt oberoende och leva enbart på utdelningarna. Det beräknas genom att dividera beloppet som krävs för att hantera de årliga kostnaderna med den förväntade direktavkastningen.

Aktiekapital som krävs = Kostnader per år / Direktavkastning

Som tabellen nedan visar gör en enda procents högre direktavkastning en mycket stor skillnad i totalt aktiekapital som krävs. Det finns däremot en risk att sträva efter en allt för hög direktavkastning, vilket beskrivs längre ner i artikeln.

Aktiekapital som krävs för att leva på aktieutdelningar

 

Kostnader per år Direktavkastning Aktiekapital som krävs
200,000 kroner 4% 5 000 000 kronor
200,000 kroner 5% 4 000 000 kronor
200,000 kroner 6% 3 333 333 kronor
180 000 kronor 4% 4 500 000 kronor
180 000 kronor 5% 3 600 000 kronor
180 000 kronor 6% 3 000 000 kronor

 

Enkel beräkning vid 4 eller 5 %

Sker beräkningen med en direktavkastning på 5 % kan årskostnaderna multipliceras med 20. Vid en lite lägre beräkning, på 4 %, används istället multiplikatorn 25.

Är behovet 200 000 kronor per år behövs alltså ett aktiekapital på 4 miljoner kronor (200 000 x 20) eller 5 miljoner kronor (200 000 * 25). Detta beroende på om genomsnittlig avkastning beräknas till 5 % eller 4 %.

Kontoform och skatt

Vid långsiktigt sparande bör investeringar alltid ske inom ett ISK eller KF. Detta utifrån den lägre skatt som betalas i förhållande till om investeringar sker på ett Aktie- och fondkonto. Det vanligaste för privatpersoner i Sverige är ISK men förväntas investering ske i utländska aktier behöver istället KF väljas.

Kortfattat betalas en årlig schablonskatt på ISK och KF medan investeringar inom aktiedepå beskattas med kapitalvinstskatt.

Vid aktieutdelning

Utdelningarna kommer att betalas ut som likvida medel till ditt ISK-konto. Är målet att leva på aktieutdelningar bör du ta ut dem från kontot och exempelvis placera dem på ett sparkonto fram till att de förväntas användas. Eftersom utdelning i regel sker en gång per år behöver beloppet alltså räcka till kommande 12 månader.

Det sämsta alternativet är att låta kapitalet sitta kvar på ett ISK-konto varpå uttag sker löpande månad för månad. Orsaken är att den årliga schablonskatten beräknas på totalt kapital oavsett om det är investerat eller inte. Att låta kapitalet sitta kvar innebär alltså en viss kostnad medan ett uttag från kontot och insättning på ett sparkonto ger en viss ränta.

Hur lång tid tar det att leva på utdelningar?

I räkneexemplen ovan anges att 3 – 5 miljoner i aktiekapital krävs för att kunna leva på utdelningar. Detta beroende på hur stort belopp som behövs per år samt förväntad direktavkastning. Hur lång tid tar det att spara ihop den summan?

Så lång tid tar det att spara ihop aktiekapitalet

 

Månadssparande Genomsnittlig avkastning Summa efter 20 år År för att nå 3 miljoner
3000 kroner 6% 1 300 000 kronor 30 år
5000 kronor 6% 2 200 000 kroner 24 år
8000 kronor 6% 3 600 000 kronor 18 år>
3000 kroner 8% 1 700 000 kronor 26 år
5000 kronor 8% 2 800 000 kroner 21 år
8000 kronor 8% 4 500 000 kronor 16 år

Lägg märke till att genomsnittlig avkastning är högre här än i tabellen över förväntad direktavkastning högre upp i texten. Orsaken är att denna tabell tar hänsyn till totalavkastning (värdeförändring + aktieutdelningar) medan tabellen högre upp enbart påvisar värdet av aktieutdelningarna.

Tänk på att…

  1. Genomsnittlig direktavkastning

Att räkna med en genomsnittlig direktavkastning på 4 – 5 % är rimligt. Men det innebär inte att lika stor summa kommer att betalas ut per år. Exempelvis valde ett stort antal bolag att inte ge någon aktieutdelning alls under coronaåret 2020. Det berodde både på den stora ekonomiska osäkerhet som rådde samt att Tillväxtverket hotade att dra tillbaka korttidsstöd till bolag som fått stöd och samma år hade utdelning.

Det innebär alltså att direktavkastningen ett år kan vara extremt låg. Finns inte det med i beräkningen kan delar av aktieinnehavet istället behöva säljas vilket minskar kommande avkastning.

  1. Återinvestera överavkastning

De år som aktieutdelningarna når över beräknat belopp bör överavkastningen återinvesteras. Detta för att öka kommande års utdelningar och på detta sätt kompensera år med lägre avkastning.

  1. Inflationen

Beräkningen ovan tar inte hänsyn till aktuell inflation. Om det krävs 200 000 kronor för att leva på aktieutdelningar ena året innebär det att 204 000 kronor krävs året efter vid en inflation på 2%. Vid relativt låg inflation (0 – 2 %) bör inflationen kompenseras av genomsnittlig värdeökning på börsen (se ”Utdelningstillväxt” nedan).

Är inflationen hög kommer beloppet som krävs per år att öka samtidigt som företagens tillväxt generellt blir lägre. Detta utifrån att hög inflation skapar högre räntor och lägre köpkraft i samhället.

Även här är det viktigt att se investeringen långsiktig. Över tid kommer företag att anpassa sin verksamhet till rådande ekonomisk situation och skapa vinst samt aktieutdelning.

  1. Fokusera inte enbart på hög direktavkastning

En risk, när utdelningsportföljer byggs upp, är att fokus ligger på hög direktavkastning istället för välskötta bolag med långsiktig stabil utdelning. En ovanligt hög direktavkastning kan exempelvis vara ett tecken på att marknaden inte har någon tro på att företaget kommer att växa. Med en förutbestämd utdelning och en nedåtgående kurs kommer nämligen direktavkastningen att öka

Att enbart stirra sig blind på en hög direktavkastning är en vansklig strategi då risken finns att du väljer bolag som inte motsvarar dina krav vad gäller kassaflöden, vinster och finanser. / Carl-Henrik Söderberg, Aktiespararen

  1. Utdelningstillväxt

Beräkningarna ovan tar inte hänsyn till utdelningstillväxt, dvs ökad utdelning i kronor och ören, över en längre tidsperiod. Detta utifrån att företaget växer och därmed ökar sin vinst.

År 2012 var justerad utdelningen på Investor A på 1,75 kronor. Sedan dess har företaget vuxit vilket även innebär att aktieutdelningen ökat. Sedan ett par år tillbaka ges aktieutdelning två gånger per år och första utdelningen under 2022 var på 3 kronor.

Den procentuella avkastningen på investerat kapital kan alltså öka kraftigt i det fall som företaget växer och ökar sin aktieutdelning. Ditt initiala investerade kapital ändras däremot inte.

(Källa: Investorab.com)

  1. Diversifierad portfölj & andra passiva inkomster

Det är skillnad på att leva på aktieutdelningar och att leva på avkastning. Genom att investera i exempelvis P2P-lån, räntebärande värdepapper och råvaror (primärt guld) skapas en diversifierad portfölj med lägre risk. Visserligen ges inte lika hög direktavkastning som en portfölj enbart bestående av aktier men risken samt volatiliteten blir lägre över tid.

Om målet är att bli ekonomiskt oberoende, och leva på passiva inkomster, bör alltså även andra investeringar och inkomster räknas med i kalkylen. Det kan vara passiva inkomster via exempelvis uthyrning, royalty och räntor.

FAQ

Hur stort kapital behövs för att leva på aktieutdelningar?
Vad är utdelningsaktier?
Vad är utdelningstillväxt?
Hur hittas aktier med hög direktavkastning?

Just nu! Få 50% rabatt på förvaltningsavgiften hos Opti med vår unika kampanjkod.

Få KODEN!